شرکت پویش شبکه پارس

طراحی ، تامین و پیاده سازی راهکار های شبکه ، امنیت و ارتباطات

06135510336-42254540
info@pooyeshmail.net

امنیت شبکه


پویش شبکه پارس آماده ارائه راهکار های جدید امنیت شبکه های کامپیوتری بر اساس تکنولوژی جونیپر و سیسکو می باشد لذا برخی از سرویس های قابل ارائه در بخش زیر لیست شده است.


•    ارائه راهکاری امنیت شبکه در لایه اپلیکیشن بر اساس تکنولوژی APPsecure جونیپر
•    راه اندازی سرویس های جدید کنترل دسترسی راه دور با استفاده از دستگاه های امنیتی Secure Access جونیپر
•    ارائه راهکار های جدید برای اتصال کلیه کاربران اینترنت به شبکه سازمان از طریق بستر IPsec از طریق دستگاه MAG شرکت جونیپر
•    راه اندازی سیستم های Unified Access Control
•    ارائه راهکار های Firefly host با استفاده از تکنولوژی جونیپر
•    راه اندازی Web Application Firewall جهت کنترل ترافیک شبکه در لایه اپلیکیشن با استفاده از دستگاه های Webapp Secure شرکت جونیپر
•    راه اندازی فایروال های سیسکو سری ASA
•    راه اندازی Cisco Ios Firewall